Organiseerijad

Euroopa Noorte Kohtumine 2011: Jätkusuutlik Areng on organiseeritud koostöös

Sillamäe Lastekaitse Ühing (Eesti) - peaorganiseerija

Sillamäe Lastekaitse Ühing (SLÜ): on avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, mis töötab aktiivselt selle nimel, et kujundada oma ümbruskonnast laste- ja noortesõbralik keskkond, ning võimendab lapsi ja noori võtma vastutust rahu, jätkusuutliku arengu, inimõiguste, keskkonnasäästlikkuse, juhiomaduste arendamise eest ja oma kogukonda kujundavatest üritustest otse osa võtma.. Oleme koostöös erinevate organisatsioonidega kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil läbi viinud rohkem kui 62 projekti. 

SLÜ tegevussuunad on järgnevad:

  • Noorsootöö arendamine – eelkõige läbi aktiivse kodaniku programmi, mis kaasab nii noori kui vanemaid ühiskonna arengusse, mille näiteks on projektid. Aktiivne Ida-Virumaa Kodanik ja Noored Aktiivsed Kodanikud tegutsevad!“
  • Organisatsiooni arendamine - meeskondlike ja individuaalsete kompetentsuste arendamiseks, mida saaks kasutada organisatsiooni tegevuse tõhustamiseks
  • Koostöö kohalikul  ja rahvusvahelisel tasandil - Sillamäe Lastekaitse Ühing on olemas aastatepikkune kogemus mittetulundusühingute koostööst nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil läbi erinevate projektide, koolituste, seminaride ja konverentside ning muude sarnaste ühistegevuste. Aktiivse tegevuse kaudu on SLÜ loonud tugeva koostöövõrgustiku kuhu kuulub suur hulk kohalikke koole, piirkondlikult tegutsevaid mittetulundusühendusi ja kohalikke omavalitsusüksusi ning riiklike organisatsioone ja teisi.

Oma eesmärkide täitmiseks töötab SLÜ järgnevalt:

1.    teeb ettepanekuid valitsusinstitutsioonidele kohalikul ja rahvuslikul tasandil;

2.    sõlmib lepinguid juriidiliste ja füüsiliste isikutega.

3.    organiseerib üritusi, treeningkursusi, seminare, laagreid, konverentse, nõustamist ja muud;

4.    maksab stipendiume

 

Lisainformatsioon on saadaval www.sscw.ee

 

Sillamäe Lastekaitse Ühingu tegevusest SLÜ arendab ka Lastekaitse Liidu piirkondlikku keskust „Märka last!“. Viimase 5 aasta jooksul on SLÜ üha rohkem tegutsenud rahvusvahelisel tasandil peamiste partnerite/ huvigruppidega nagu Euroopa Nõukogu, Euroopa Komisjon, Araabia Liiga, Euroopa Noorte Foorum, ÜRO agentuurid, rahvuslikud ja rahvusvahelised sihtasutused.

SLÜl on teadmised ja ressursid ning on võimeline looma ja ellu viima rahvusvahelisi projekte liidri või partnerina. Lisainformatsioon saadaval www.sscw.ee.

 

 

Euroopa Nõukogu (CoE)


CoE juured on Strasbourgis (Prantsusmaa). Nüüdseks katab Euroopa Nõukogu juba täielikult kogu Euroopa mandrit oma 47 liikmesriigiga. Asutatud 5 mai 1949 10 riigi poolt, Euroopa Nõukogu eesmärgiks on arendada üle Euroopa üldiseid ja demokraatlike põhimõtteid kooskõlas Euroopa Inimõiguste Konventsiooniga ja teiste indiviidi õiguste kaitse raamistikega.

Noorte ja Spordi Direktoraat on Euroopa Nõukogu osa, mille ülesandeks on panna paika juhiseid, programme ja seadusinstrumente kohesiivsete ja efektiivsete noortepoliitikate loomiseks kohalikul, rahvuslikul ja Euroopa tasandil. Võimaldab rahastust ja hariduslikku tuge rahvusvahelistele noorte tegevustele, mille eesmärgiks on noorte kodakondsuse edendamine, noorte mobiilsus ja inimõiguste väärtustamine, demokraatia ja kultuuriline pluralism. Direktoraat soovib tuua kokku ja jagada ekspertiisi ja teadmisi noorte eurooplaste elusituatsioonide, püüdluste ja väljenduste kohta.

Euroopa Nõukogu Noortefond (EYF) võimaldab rahalist tuge Euroopa  noortetegevustele aastase eelarvega umbes  € 3 miljonit. EYF on võimas vahend Euroopa noorte koostööks. Totatakse noorte tegevusi, mida on organiseerinud valitsustevälised noorteorganisatsioonid, võrgustikud ja initsiatiivid, peamiselt rahvusvahelised noortekohtumised, aga ka kampaaniad, näitused, väljaanded, audio-visuaalne materjal, veebileheküljed ja pilootprojektid. EYF võimaldab ka rahvusvaheliste noorteorganisatsioonide ja võrgustike arendus- ja administratsioonikulusid. Rohkem kui 300,000 noort inimest vanuses 15 ja 30 enamasti liikmesriikidest, on saanud otsest kasu EYF-toetatud tegevustest alates 1972. 2007 aastal EYF toetas ligikaudu 300 projekti, kuhu oli kaasatud rohkem kui 15,000 noort inimest.